Traditional

和王十八薔薇澗花時有懷蕭侍禦兼見贈

霄漢風塵俱是系,薔薇花委故山深。
憐君獨向澗中立,一把紅芳三處心。

Simplified

和王十八蔷薇涧花时有怀萧侍御兼见赠

霄汉风尘俱是系,蔷薇花委故山深。
怜君独向涧中立,一把红芳三处心。

Pronunciation

hé wáng shí bā qiáng wēi jiàn huā shí yǒu huái xiāo shì yù jiān jiàn zèng

xiāo hàn fēng chén jù shì xì , qiáng wēi huā wěi gù shān shēn 。
lián jūn dú xiàng jiàn zhōng lì , yī bǎ hóng fāng sān chǔ xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.