Traditional

和王給事(一本有維字)禁省梨花詠

巧解逢人笑,還能亂蝶飛。
春時風入戶,幾片落朝衣。

Simplified

和王给事(一本有维字)禁省梨花咏

巧解逢人笑,还能乱蝶飞。
春时风入户,几片落朝衣。

Pronunciation

hé wáng gěi shì ( yī běn yǒu wéi zì ) jīn shěng lí huā yǒng

qiǎo jiě féng rén xiào , huán néng luàn dié fēi 。
chūn shí fēng rù hù , jī piàn luò zhāo yī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.