Traditional

和知章詩

钅及鏤銀盤盛炒蝦,鏡湖蒓菜亂如麻。
漢兒女嫁吳兒婦,吳兒盡是漢兒爺。

Simplified

和知章诗

钅及镂银盘盛炒虾,镜湖莼菜乱如麻。
汉儿女嫁吴儿妇,吴儿尽是汉儿爷。

Pronunciation

hé zhī zhāng shī

jīn jí lòu yín pán shèng chǎo xiā , jìng hú chún cài luàn rú má 。
hàn ér nǚ jià wú ér fù , wú ér jìn shì hàn ér yé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.