Traditional

和知非

因君知非問,詮較天下事。
第一莫若禪,第二無如醉。
禪能泯人我,醉可忘榮悴。
與君次第言,為我少留意。
儒教重禮法,道家養神氣。
重禮足滋彰,養神多避忌。
不如學禪定,中有甚深味。
曠廓了如空,澄凝勝於睡。
屏除默默念,銷盡悠悠思。
春無傷春心,秋無感秋淚。
坐成真諦樂,如受空王賜。
既得脫塵勞,兼應離慚愧。
除禪其次醉,此說非無謂。
一酌機即忘,三杯性鹹遂。
逐臣去室婦,降虜敗軍帥。
思苦膏火煎,憂深扃鎖秘。
須憑百杯沃,莫惜千金費。
便似罩中魚,脫飛生兩翅。
勸君雖老大,逢酒莫回避。
不然即學禪,兩途同一致。

Simplified

和知非

因君知非问,诠较天下事。
第一莫若禅,第二无如醉。
禅能泯人我,醉可忘荣悴。
与君次第言,为我少留意。
儒教重礼法,道家养神气。
重礼足滋彰,养神多避忌。
不如学禅定,中有甚深味。
旷廓了如空,澄凝胜于睡。
屏除默默念,销尽悠悠思。
春无伤春心,秋无感秋泪。
坐成真谛乐,如受空王赐。
既得脱尘劳,兼应离惭愧。
除禅其次醉,此说非无谓。
一酌机即忘,三杯性咸遂。
逐臣去室妇,降虏败军帅。
思苦膏火煎,忧深扃锁秘。
须凭百杯沃,莫惜千金费。
便似罩中鱼,脱飞生两翅。
劝君虽老大,逢酒莫回避。
不然即学禅,两途同一致。

Pronunciation

hé zhī fēi

yīn jūn zhī fēi wèn , quán jiào tiān xià shì 。
dì yī mò ruò chán , dì èr wú rú zuì 。
chán néng mǐn rén wǒ , zuì kě wàng róng cuì 。
yǔ jūn cì dì yán , wéi wǒ shǎo liú yì 。
rú jiào zhòng lǐ fǎ , dào jiā yǎng shén qì 。
zhòng lǐ zú zī zhāng , yǎng shén duō bì jì 。
bù rú xué chán dìng , zhōng yǒu shèn shēn wèi 。
kuàng kuò liǎo rú kōng , chéng níng shèng yú shuì 。
píng chú mò mò niàn , xiāo jìn yōu yōu sī 。
chūn wú shāng chūn xīn , qiū wú gǎn qiū lèi 。
zuò chéng zhēn dì lè , rú shòu kōng wáng cì 。
jì dé tuō chén láo , jiān yīng lí cán kuì 。
chú chán qí cì zuì , cǐ shuō fēi wú wèi 。
yī zhuó jī jí wàng , sān bēi xìng xián suì 。
zhú chén qù shì fù , jiàng lǔ bài jūn shuài 。
sī kǔ gāo huǒ jiān , yōu shēn jiōng suǒ mì 。
xū píng bǎi bēi wò , mò xī qiān jīn fèi 。
biàn sì zhào zhōng yú , tuō fēi shēng liǎng chì 。
quàn jūn suī lǎo dà , féng jiǔ mò huí bì 。
bù rán jí xué chán , liǎng tú tóng yī zhì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.