Traditional

和翰林吳舍人兄弟西齋

君家誠易知,易知復難同。
新裁尺一詔,早入明光宮。
西齋何其高,上與星漢通。
永懷洞庭石,春色相玲瓏。
久懷巴峽泉,夜落君絲桐。
信是怡神所,迢迢蔑華嵩。
鳥飛晴雲滅,疊嶂盤虛空。
君家誠易知,易知意難窮。

Simplified

和翰林吴舍人兄弟西斋

君家诚易知,易知复难同。
新裁尺一诏,早入明光宫。
西斋何其高,上与星汉通。
永怀洞庭石,春色相玲珑。
久怀巴峡泉,夜落君丝桐。
信是怡神所,迢迢蔑华嵩。
鸟飞晴云灭,叠嶂盘虚空。
君家诚易知,易知意难穷。

Pronunciation

hé hàn lín wú shè rén xiōng dì xī zhāi

jūn jiā chéng yì zhī , yì zhī fù nán tóng 。
xīn cái chǐ yī zhào , zǎo rù míng guāng gōng 。
xī zhāi hé qí gāo , shàng yǔ xīng hàn tōng 。
yǒng huái dòng tíng shí , chūn sè xiāng líng lóng 。
jiǔ huái bā xiá quán , yè luò jūn sī tóng 。
xìn shì yí shén suǒ , tiáo tiáo miè huá sōng 。
niǎo fēi qíng yún miè , dié zhàng pán xū kōng 。
jūn jiā chéng yì zhī , yì zhī yì nán qióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.