Traditional

和自勸二首

稀稀疏疏繞籬竹,窄窄狹狹向陽屋。
屋中有一曝背翁,委置形骸如土木。
日暮半爐麩炭火,夜深一盞紗籠燭。
不知有益及民無,二十年來食官祿。
就暖移盤檐下食,防寒擁被帷中宿。
秋官月俸八九萬,豈徒遣爾身溫足。
勤操丹筆念黃沙,莫使饑寒囚滯獄。
急景雕年急於水,念此攬衣中夜起。
門無宿客共誰言,暖酒挑燈對妻子。
身飲數杯妻一盞,余酌分張與兒女。
微酣靜坐未能眠,風霰蕭蕭打窗紙。
自問有何才與術,入為丞郎出刺史。
爭知壽命短復長,豈得營營心不止。
請看韋孔與錢崔,半月之間四人死。
[韋中書,孔京兆,錢尚書,崔華州,十五日間相次而逝。
]

Simplified

和自劝二首

稀稀疏疏绕篱竹,窄窄狭狭向阳屋。
屋中有一曝背翁,委置形骸如土木。
日暮半炉麸炭火,夜深一盏纱笼烛。
不知有益及民无,二十年来食官禄。
就暖移盘檐下食,防寒拥被帷中宿。
秋官月俸八九万,岂徒遣尔身温足。
勤操丹笔念黄沙,莫使饥寒囚滞狱。
急景凋年急于水,念此揽衣中夜起。
门无宿客共谁言,暖酒挑灯对妻子。
身饮数杯妻一盏,余酌分张与儿女。
微酣静坐未能眠,风霰萧萧打窗纸。
自问有何才与术,入为丞郎出刺史。
争知寿命短复长,岂得营营心不止。
请看韦孔与钱崔,半月之间四人死。
[韦中书,孔京兆,钱尚书,崔华州,十五日间相次而逝。
]

Pronunciation

hé zì quàn èr shǒu

xī xī shū shū rào lí zhú , zhǎi zhǎi xiá xiá xiàng yáng wū 。
wū zhōng yǒu yī pù bèi wēng , wěi zhì xíng hái rú tǔ mù 。
rì mù bàn lú fū tàn huǒ , yè shēn yī zhǎn shā lóng zhú 。
bù zhī yǒu yì jí mín wú , èr shí nián lái shí guān lù 。
jiù nuǎn yí pán yán xià shí , fáng hán yōng bèi wéi zhōng sù 。
qiū guān yuè fèng bā jiǔ wàn , qǐ tú qiǎn ěr shēn wēn zú 。
qín cāo dān bǐ niàn huáng shā , mò shǐ jī hán qiú zhì yù 。
jí jǐng diāo nián jí yú shuǐ , niàn cǐ lǎn yī zhōng yè qǐ 。
mén wú sù kè gòng shuí yán , nuǎn jiǔ tiāo dēng duì qī zǐ 。
shēn yǐn shù bēi qī yī zhǎn , yú zhuó fēn zhāng yǔ ér nǚ 。
wēi hān jìng zuò wèi néng mián , fēng xiàn xiāo xiāo dǎ chuāng zhǐ 。
zì wèn yǒu hé cái yǔ shù , rù wéi chéng láng chū cì shǐ 。
zhēng zhī shòu mìng duǎn fù cháng , qǐ dé yíng yíng xīn bù zhǐ 。
qǐng kàn wéi kǒng yǔ qián cuī , bàn yuè zhī jiān sì rén sǐ 。
[ wéi zhōng shū , kǒng jīng zhào , qián shàng shū , cuī huá zhōu , shí wǔ rì jiān xiāng cì ér shì 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.