Traditional

和範舍人書懷

歲月如奔不可遮,即今楊柳已藏鴉。
客中常欠尊中酒,馬上時看檐上花。
末路淒涼老巴蜀,少年豪舉動京華。
天魔久矣先成佛,多病維摩尚在家。

Simplified

和范舍人书怀

岁月如奔不可遮,即今杨柳已藏鸦。
客中常欠尊中酒,马上时看檐上花。
末路凄凉老巴蜀,少年豪举动京华。
天魔久矣先成佛,多病维摩尚在家。

Pronunciation

hé fàn shè rén shū huái

suì yuè rú bēn bù kě zhē , jí jīn yáng liǔ yǐ cáng yā 。
kè zhōng cháng qiàn zūn zhōng jiǔ , mǎ shàng shí kàn yán shàng huā 。
mò lù qī liáng lǎo bā shǔ , shǎo nián háo jǔ dòng jīng huá 。
tiān mó jiǔ yǐ xiān chéng fó , duō bìng wéi mó shàng zài jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.