Traditional

和薛秀才尋梅花同飲見贈

忽驚林下發寒梅,便試花前飲冷杯。
白馬走迎詩客去,紅筵鋪待舞人來。
歌聲怨處微微落,酒氣醺時旋旋開。
若到歲寒無雨雪,猶應醉得兩三回。

Simplified

和薛秀才寻梅花同饮见赠

忽惊林下发寒梅,便试花前饮冷杯。
白马走迎诗客去,红筵铺待舞人来。
歌声怨处微微落,酒气醺时旋旋开。
若到岁寒无雨雪,犹应醉得两三回。

Pronunciation

hé xuē xiù cái xún méi huā tóng yǐn jiàn zèng

hū jīng lín xià fā hán méi , biàn shì huā qián yǐn lěng bēi 。
bái mǎ zǒu yíng shī kè qù , hóng yán pū dài wǔ rén lái 。
gē shēng yuàn chǔ wēi wēi luò , jiǔ qì xūn shí xuán xuán kāi 。
ruò dào suì hán wú yǔ xuě , yóu yīng zuì dé liǎng sān huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.