Traditional

和行簡望郡南山

反照前山雲樹明,從君苦道似華清。
試聽腸斷巴猿叫,早晚驪山有此聲?

Simplified

和行简望郡南山

反照前山云树明,从君苦道似华清。
试听肠断巴猿叫,早晚骊山有此声?

Pronunciation

hé xíng jiǎn wàng jùn nán shān

fǎn zhào qián shān yún shù míng , cóng jūn kǔ dào sì huá qīng 。
shì tīng cháng duàn bā yuán jiào , zǎo wǎn lí shān yǒu cǐ shēng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.