Traditional

和裴令公一日日一年年雜言見贈

一日日,作老翁。
一年年,過春風。
公心不以貴隔我,我散唯將閑伴公。
我無才能忝高秩,合是人間閑散物。
公有功德在生民,何因得作自由身?
前日魏王潭上宴連夜,今日午橋池頭遊拂晨。
山客硯前吟待月,野人樽前醉送春。
不敢與公閑中爭第一,亦應占得第二第三人。

Simplified

和裴令公一日日一年年杂言见赠

一日日,作老翁。
一年年,过春风。
公心不以贵隔我,我散唯将闲伴公。
我无才能忝高秩,合是人间闲散物。
公有功德在生民,何因得作自由身?
前日魏王潭上宴连夜,今日午桥池头游拂晨。
山客砚前吟待月,野人樽前醉送春。
不敢与公闲中争第一,亦应占得第二第三人。

Pronounciation

hé péi líng gōng yī rì rì yī nián nián zá yán jiàn zèng

yī rì rì , zuò lǎo wēng 。
yī nián nián , guò chūn fēng 。
gōng xīn bù yǐ guì gé wǒ , wǒ sàn wéi jiāng xián bàn gōng 。
wǒ wú cái néng tiǎn gāo zhì , hé shì rén jiān xián sàn wù 。
gōng yǒu gōng dé zài shēng mín , hé yīn dé zuò zì yóu shēn ?
qián rì wèi wáng tán shàng yàn lián yè , jīn rì wǔ qiáo chí tóu yóu fú chén 。
shān kè yàn qián yín dài yuè , yě rén zūn qián zuì sòng chūn 。
bù gǎn yǔ gōng xián zhōng zhēng dì yī , yì yīng zhān dé dì èr dì sān rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.