Traditional

和裴令公南莊絕句

陶廬僻陋那堪比,謝墅幽微不足攀。
何似嵩峰三十六,長隨申甫作家山。

Simplified

和裴令公南庄绝句

陶庐僻陋那堪比,谢墅幽微不足攀。
何似嵩峰三十六,长随申甫作家山。

Pronunciation

hé péi líng gōng nán zhuāng jué jù

táo lú pì lòu nà kān bǐ , xiè shù yōu wēi bù zú pān 。
hé sì sōng fēng sān shí liù , cháng suí shēn fǔ zuò jiā shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.