Traditional

和裴儀同秋日詩

蕭條依白社。
寂寞似東臯。
學異南宮敬。
貧同北郭騷。
蒙吏觀秋水。
萊妻紡落毛。
旅人嗟歲暮。
田家厭作勞。
霜天林木燥。
秋氣風雲高。
棲遑終不定。
方欲涕沾袍。

Simplified

和裴仪同秋日诗

萧条依白社。
寂寞似东皋。
学异南宫敬。
贫同北郭骚。
蒙吏观秋水。
莱妻纺落毛。
旅人嗟岁暮。
田家厌作劳。
霜天林木燥。
秋气风云高。
栖遑终不定。
方欲涕沾袍。

Pronunciation

hé péi yí tóng qiū rì shī

xiāo tiáo yī bái shè , jì mò sì dōng gāo , xué yì nán gōng jìng , pín tóng běi guō sāo , mēng lì guān qiū shuǐ , lái qī fǎng luò máo , lǚ rén jiē suì mù , tián jiā yàn zuò láo , shuāng tiān lín mù zào , qiū qì fēng yún gāo , qī huáng zhōng bù dìng , fāng yù tì zhān páo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.