Traditional

和裴侍中南園靜興見示

池館清且幽,高懷亦如此。
有時簾動風,盡日橋照水。
靜將鶴為伴,閑與雲相似。
何必學留侯,崎嶇覓松子?

Simplified

和裴侍中南园静兴见示

池馆清且幽,高怀亦如此。
有时帘动风,尽日桥照水。
静将鹤为伴,闲与云相似。
何必学留侯,崎岖觅松子?

Pronunciation

hé péi shì zhōng nán yuán jìng xīng jiàn shì

chí guǎn qīng qiě yōu , gāo huái yì rú cǐ 。
yǒu shí lián dòng fēng , jìn rì qiáo zhào shuǐ 。
jìng jiāng hè wéi bàn , xián yǔ yún xiāng sì 。
hé bì xué liú hóu , qí qū mì sōng zǐ ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.