Traditional

和裴相公傍水閑行絕句

行尋春水坐看山,早出中書晚未還。
為報野僧巖客道,偷閑氣味勝長閑。

Simplified

和裴相公傍水闲行绝句

行寻春水坐看山,早出中书晚未还。
为报野僧岩客道,偷闲气味胜长闲。

Pronunciation

hé péi xiāng gōng bàng shuǐ xián xíng jué jù

xíng xún chūn shuǐ zuò kàn shān , zǎo chū zhōng shū wǎn wèi huán 。
wéi bào yě sēng yán kè dào , tōu xián qì wèi shèng cháng xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.