Traditional

和趙王送峽中軍詩

樓船聊習戰。
白羽試撝軍。
山城對卻月。
岸陣牴平雲。
赤虵懸弩影。
流星抱劍文。
胡笳遙警夜。
塞馬暗嘶羣。
客行明月峽。
猿聲不何聞。

Simplified

和赵王送峡中军诗

楼船聊习战。
白羽试撝军。
山城对却月。
岸阵抵平云。
赤虵悬弩影。
流星抱剑文。
胡笳遥警夜。
塞马暗嘶羣。
客行明月峡。
猿声不何闻。

Pronunciation

hé zhào wáng sòng xiá zhōng jūn shī

lóu chuán liáo xí zhàn , bái yǔ shì huī jūn , shān chéng duì què yuè , àn zhèn dǐ píng yún , chì shé xuán nǔ yǐng , liú xīng bào jiàn wén , hú jiā yáo jǐng yè , sāi mǎ àn sī qún , kè xíng míng yuè xiá , yuán shēng bù hé wén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.