Traditional

和錢員外早冬玩禁中新菊

禁署寒氣遲,孟冬菊初坼。
新黃間繁綠,爛若金照碧。
仙郎小隱日,心似陶彭澤。
秋憐潭上看,日慣籬邊摘。
今來此地賞,野意潛自適。
金馬門內花,玉山峰下客。
寒芳引清句,吟玩煙景夕。
賜酒色偏宜,握蘭香不敵。
淒淒百卉死,歲晚冰霜積。
唯有此花開,殷勤助君惜。
[錢嘗居藍田山下,故雲。
]

Simplified

和钱员外早冬玩禁中新菊

禁署寒气迟,孟冬菊初坼。
新黄间繁绿,烂若金照碧。
仙郎小隐日,心似陶彭泽。
秋怜潭上看,日惯篱边摘。
今来此地赏,野意潜自适。
金马门内花,玉山峰下客。
寒芳引清句,吟玩烟景夕。
赐酒色偏宜,握兰香不敌。
凄凄百卉死,岁晚冰霜积。
唯有此花开,殷勤助君惜。
[钱尝居蓝田山下,故云。
]

Pronunciation

hé qián yuán wài zǎo dōng wán jīn zhōng xīn jú

jīn shǔ hán qì chí , mèng dōng jú chū chè 。
xīn huáng jiān fán lǜ , làn ruò jīn zhào bì 。
xiān láng xiǎo yǐn rì , xīn sì táo péng zé 。
qiū lián tán shàng kàn , rì guàn lí biān zhāi 。
jīn lái cǐ dì shǎng , yě yì qián zì shì 。
jīn mǎ mén nèi huā , yù shān fēng xià kè 。
hán fāng yǐn qīng jù , yín wán yān jǐng xī 。
cì jiǔ sè piān yí , wò lán xiāng bù dí 。
qī qī bǎi huì sǐ , suì wǎn bīng shuāng jī 。
wéi yǒu cǐ huā kāi , yīn qín zhù jūn xī 。
[ qián cháng jū lán tián shān xià , gù yún 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.