Traditional

和錢員外青龍寺上方望舊山

舊峰松雪舊溪雲,悵望今朝遙屬君。
共道使臣非俗吏,南山莫動北山文。

Simplified

和钱员外青龙寺上方望旧山

旧峰松雪旧溪云,怅望今朝遥属君。
共道使臣非俗吏,南山莫动北山文。

Pronunciation

hé qián yuán wài qīng lóng sì shàng fāng wàng jiù shān

jiù fēng sōng xuě jiù xī yún , chàng wàng jīn zhāo yáo shǔ jūn 。
gòng dào shǐ chén fēi sú lì , nán shān mò dòng běi shān wén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.