Traditional

和集賢劉學士早朝作

吟君昨日早朝詩,金禦爐前喚仗時。
煙吐白龍頭宛轉,扇開青雉尾參差。
暫留春殿多稱屈,合入綸闈即可知。
從此摩霄去非晚,鬢邊未有一莖絲。

Simplified

和集贤刘学士早朝作

吟君昨日早朝诗,金御炉前唤仗时。
烟吐白龙头宛转,扇开青雉尾参差。
暂留春殿多称屈,合入纶闱即可知。
从此摩霄去非晚,鬓边未有一茎丝。

Pronunciation

hé jí xián liú xué shì zǎo zhāo zuò

yín jūn zuó rì zǎo zhāo shī , jīn yù lú qián huàn zhàng shí 。
yān tǔ bái lóng tóu wǎn zhuǎn , shàn kāi qīng zhì wěi cān chà 。
zàn liú chūn diàn duō chēng qū , hé rù lún wéi jí kě zhī 。
cóng cǐ mó xiāo qù fēi wǎn , bìn biān wèi yǒu yī jīng sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.