Traditional

和雨中花

真宰倒持生殺柄,閑物命長人短命。
松枝上鶴蓍下龜,千年不死仍無病。
人生不得似龜鶴,少去老來同旦暝。
何異花開旦暝間,未落仍遭風雨橫。
草得經年菜連月,唯花不與多時節。
一年三百六十日,花能幾日供攀折。
桃李無言難自訴,黃鶯解語憑君說。
鶯雖為說不分明,葉底枝頭謾饒舌。

Simplified

和雨中花

真宰倒持生杀柄,闲物命长人短命。
松枝上鹤蓍下龟,千年不死仍无病。
人生不得似龟鹤,少去老来同旦暝。
何异花开旦暝间,未落仍遭风雨横。
草得经年菜连月,唯花不与多时节。
一年三百六十日,花能几日供攀折。
桃李无言难自诉,黄莺解语凭君说。
莺虽为说不分明,叶底枝头谩饶舌。

Pronunciation

hé yǔ zhōng huā

zhēn zǎi dǎo chí shēng shā bǐng , xián wù mìng cháng rén duǎn mìng 。
sōng zhī shàng hè shī xià guī , qiān nián bù sǐ réng wú bìng 。
rén shēng bù dé sì guī hè , shǎo qù lǎo lái tóng dàn míng 。
hé yì huā kāi dàn míng jiān , wèi luò réng zāo fēng yǔ héng 。
cǎo dé jīng nián cài lián yuè , wéi huā bù yǔ duō shí jié 。
yī nián sān bǎi liù shí rì , huā néng jī rì gōng pān zhē 。
táo lǐ wú yán nán zì sù , huáng yīng jiě yǔ píng jūn shuō 。
yīng suī wéi shuō bù fēn míng , yè dǐ zhī tóu mán ráo shé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.