Traditional

和韋庶子遠坊赴宴未夜先歸之作兼呈裴員外

促席留歡日未曛,遠坊歸思已紛紛。
無妨按轡行乘月,何必逃杯走似雲。
銀燭忍拋楊柳曲,金鞍潛送石榴裙。
到時常晚歸時早,笑樂三分校一分。

Simplified

和韦庶子远坊赴宴未夜先归之作兼呈裴员外

促席留欢日未曛,远坊归思已纷纷。
无妨按辔行乘月,何必逃杯走似云。
银烛忍抛杨柳曲,金鞍潜送石榴裙。
到时常晚归时早,笑乐三分校一分。

Pronunciation

hé wéi shù zǐ yuǎn fāng fù yàn wèi yè xiān guī zhī zuò jiān chéng péi yuán wài

cù xí liú huān rì wèi xūn , yuǎn fāng guī sī yǐ fēn fēn 。
wú fáng àn pèi xíng chéng yuè , hé bì táo bēi zǒu sì yún 。
yín zhú rěn pāo yáng liǔ qū , jīn ān qián sòng shí liú qún 。
dào shí cháng wǎn guī shí zǎo , xiào lè sān fēn xiào yī fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.