Traditional

和順之琴者

陰陰花院月,耿耿蘭房燭。
中有弄琴人,聲貌俱如玉。
清泠石泉引,淡濘風松曲。
遂使君子心,不愛凡絲竹。

Simplified

和顺之琴者

阴阴花院月,耿耿兰房烛。
中有弄琴人,声貌俱如玉。
清泠石泉引,澹泞风松曲。
遂使君子心,不爱凡丝竹。

Pronunciation

hé shùn zhī qín zhě

yīn yīn huā yuàn yuè , gěng gěng lán fáng zhú 。
zhōng yǒu nòng qín rén , shēng mào jù rú yù 。
qīng líng shí quán yǐn , dàn nìng fēng sōng qū 。
suì shǐ jūn zǐ xīn , bù ài fán sī zhú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.