Traditional

和高仆射罷節度讓尚書授少保分司喜遂遊山水

暫辭八座罷雙旌,便作登山臨水行。
能以忠貞酬重任,不將富貴礙高情。
朱門出去簪纓從,絳帳歸來歌吹迎。
鞍轡鬧裝光滿馬,何人信道是書生?

Simplified

和高仆射罢节度让尚书授少保分司喜遂游山水

暂辞八座罢双旌,便作登山临水行。
能以忠贞酬重任,不将富贵碍高情。
朱门出去簪缨从,绛帐归来歌吹迎。
鞍辔闹装光满马,何人信道是书生?

Pronunciation

hé gāo pū shè bà jié dù ràng shàng shū shòu shǎo bǎo fēn sī xǐ suì yóu shān shuǐ

zàn cí bā zuò bà shuāng jīng , biàn zuò dēng shān lín shuǐ xíng 。
néng yǐ zhōng zhēn chóu zhòng rèn , bù jiāng fù guì ài gāo qíng 。
zhū mén chū qù zān yīng cóng , jiàng zhàng guī lái gē chuī yíng 。
ān pèi nào zhuāng guāng mǎn mǎ , hé rén xìn dào shì shū shēng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.