Traditional

和魏仆射還鄉

富貴還鄉國,光華滿舊林。
秋風樹不靜,君子嘆何深。
故老空懸劍,鄰交日散金。
眾芳搖落盡,獨有歲寒心。

Simplified

和魏仆射还乡

富贵还乡国,光华满旧林。
秋风树不静,君子叹何深。
故老空悬剑,邻交日散金。
众芳摇落尽,独有岁寒心。

Pronunciation

hé wèi pū shè huán xiāng

fù guì huán xiāng guó , guāng huá mǎn jiù lín 。
qiū fēng shù bù jìng , jūn zǐ tàn hé shēn 。
gù lǎo kōng xuán jiàn , lín jiāo rì sàn jīn 。
zhòng fāng yáo luò jìn , dú yǒu suì hán xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.