Traditional

詠史 九年十一月作。

秦磨利刀斬李斯,齊燒沸鼎烹酈其。
可憐黃綺入商洛,閑臥白雲歌紫芝。
彼為菹醢機上盡,此作鸞凰天外飛。
去者逍遙來者死,乃知禍福非天為。

Simplified

咏史 九年十一月作。

秦磨利刀斩李斯,齐烧沸鼎烹郦其。
可怜黄绮入商洛,闲卧白云歌紫芝。
彼为菹醢机上尽,此作鸾凰天外飞。
去者逍遥来者死,乃知祸福非天为。

Pronunciation

yǒng shǐ jiǔ nián shí yī yuè zuò 。

qín mó lì dāo zhǎn lǐ sī , qí shāo fèi dǐng pēng lì qí 。
kě lián huáng qǐ rù shāng luò , xián wò bái yún gē zǐ zhī 。
bǐ wéi zū hǎi jī shàng jìn , cǐ zuò luán huáng tiān wài fēi 。
qù zhě xiāo yáo lái zhě sǐ , nǎi zhī huò fú fēi tiān wéi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.