Traditional

詠園花詩

暫往春園傍。
聊過看果行。
枝繁類金谷。
花雜映河陽。
自紅無假染。
真白不須妝。
燕送歸菱井。
蜂銜上蜜房。
非是金爐氣。
何關柏殿香。
裛衣偏定好。
應持奉魏王。

Simplified

咏园花诗

暂往春园傍。
聊过看果行。
枝繁类金谷。
花杂映河阳。
自红无假染。
真白不须妆。
燕送归菱井。
蜂衔上蜜房。
非是金炉气。
何关柏殿香。
裛衣偏定好。
应持奉魏王。

Pronunciation

yǒng yuán huā shī

zàn wǎng chūn yuán bàng , liáo guò kàn guǒ xíng , zhī fán lèi jīn gǔ , huā zá yìng hé yáng , zì hóng wú jiǎ rǎn , zhēn bái bù xū zhuāng , yàn sòng guī líng jǐng , fēng xián shàng mì fáng , fēi shì jīn lú qì , hé guān bǎi diàn xiāng , yì yī piān dìng hǎo , yīng chí fèng wèi wáng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.