Traditional

詠夭桃

結葉還臨影,飛香欲遍空。
不意餘花落,翻沈露井中。

Simplified

咏夭桃

结叶还临影,飞香欲遍空。
不意馀花落,翻沉露井中。

Pronunciation

yǒng yāo táo

jié yè huán lín yǐng , fēi xiāng yù biàn kōng 。
bù yì yú huā luò , fān chén lù jǐng zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.