Traditional

詠塵

仙浦生羅襪,神京染素衣。
裨山期益峻,照日幸增輝。
夕伴龍媒合,朝遊鳳輦歸。
獨憐範甑下,思繞畫梁飛。

Simplified

咏尘

仙浦生罗袜,神京染素衣。
裨山期益峻,照日幸增辉。
夕伴龙媒合,朝游凤辇归。
独怜范甑下,思绕画梁飞。

Pronunciation

yǒng chén

xiān pǔ shēng luó wà , shén jīng rǎn sù yī 。
bì shān qī yì jùn , zhào rì xìng zēng huī 。
xī bàn lóng méi hé , zhāo yóu fèng niǎn guī 。
dú lián fàn zèng xià , sī rào huà liáng fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.