Traditional

詠懷寄秘閣舊僚二十六韻

年鬢日堪悲,衡茅益自嗤。
攻文枯若木,處世鈍如錘。
敢忘垂堂戒,寧將暗室欺。
懸頭曾苦學,折臂反成醫。
仆禦嫌夫懦,孩童笑叔癡。
小男方嗜栗,幼女漫憂葵。
遇炙誰先啖,逢齏即便吹。
官銜同畫餅,面貌乏凝脂。
典籍將蠡測,文章若管窺。
圖形翻類狗,入夢肯非羆。
自哂成書簏,終當咒酒卮。
懶沾襟上血,羞鑷鏡中絲。
橐籥言方喻,樗蒱齒詎知。
事神徒惕慮,佞佛愧虛辭。
曲藝垂麟角,浮名狀虎皮。
乘軒寧見寵,巢幕更逢危。
禮俗拘嵇喜,侯王忻戴逵。
途窮方結舌,靜勝但支頤。
糲食空彈劍,亨衢詎置錐。
柏臺成口號,蕓閣暫肩隨。
悔逐遷鶯伴,誰觀擇虱時。
甕間眠太率,床下隱何卑。
奮跡登弘閣,摧心對董帷。
校讎如有暇,松竹一相思。

Simplified

咏怀寄秘阁旧僚二十六韵

年鬓日堪悲,衡茅益自嗤。
攻文枯若木,处世钝如锤。
敢忘垂堂戒,宁将暗室欺。
悬头曾苦学,折臂反成医。
仆御嫌夫懦,孩童笑叔痴。
小男方嗜栗,幼女漫忧葵。
遇炙谁先啖,逢齑即便吹。
官衔同画饼,面貌乏凝脂。
典籍将蠡测,文章若管窥。
图形翻类狗,入梦肯非罴。
自哂成书簏,终当咒酒卮。
懒沾襟上血,羞镊镜中丝。
橐籥言方喻,樗蒱齿讵知。
事神徒惕虑,佞佛愧虚辞。
曲艺垂麟角,浮名状虎皮。
乘轩宁见宠,巢幕更逢危。
礼俗拘嵇喜,侯王忻戴逵。
途穷方结舌,静胜但支颐。
粝食空弹剑,亨衢讵置锥。
柏台成口号,芸阁暂肩随。
悔逐迁莺伴,谁观择虱时。
瓮间眠太率,床下隐何卑。
奋迹登弘阁,摧心对董帷。
校雠如有暇,松竹一相思。

Pronunciation

yǒng huái jì mì gé jiù liáo èr shí liù yùn

nián bìn rì kān bēi , héng máo yì zì chī 。
gōng wén kū ruò mù , chǔ shì dùn rú chuí 。
gǎn wàng chuí táng jiè , níng jiāng àn shì qī 。
xuán tóu zēng kǔ xué , zhē bì fǎn chéng yī 。
pū yù xián fū nuò , hái tóng xiào shū chī 。
xiǎo nán fāng shì lì , yòu nǚ màn yōu kuí 。
yù zhì shuí xiān dàn , féng jī jí biàn chuī 。
guān xián tóng huà bǐng , miàn mào fá níng zhī 。
diǎn jí jiāng lǐ cè , wén zhāng ruò guǎn kuī 。
tú xíng fān lèi gǒu , rù mèng kěn fēi pí 。
zì shēn chéng shū lù , zhōng dāng zhòu jiǔ zhī 。
lǎn zhān jīn shàng xuè , xiū niè jìng zhōng sī 。
tuó yuè yán fāng yù , chū pú chǐ jù zhī 。
shì shén tú tì lǜ , nìng fó kuì xū cí 。
qū yì chuí lín jiǎo , fú míng zhuàng hǔ pí 。
chéng xuān níng jiàn chǒng , cháo mù gēng féng wēi 。
lǐ sú jū jí xǐ , hóu wáng xīn dài kuí 。
tú qióng fāng jié shé , jìng shèng dàn zhī yí 。
lì shí kōng dàn jiàn , hēng qú jù zhì zhuī 。
bǎi tái chéng kǒu hào , yún gé zàn jiān suí 。
huǐ zhú qiān yīng bàn , shuí guān zé shī shí 。
wèng jiān mián tài shuài , chuáng xià yǐn hé bēi 。
fèn jì dēng hóng gé , cuī xīn duì dǒng wéi 。
xiào chóu rú yǒu xiá , sōng zhú yī xiāng sī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.