Traditional

詠懷

疇昔國土遇,生平知己恩。
直言珠可吐,寧知炭欲吞。
一顧重尺璧,千金輕一言。
悲傷劉孺子,淒愴史皇孫。
無因同武騎,歸守霸陵園。

Simplified

咏怀

畴昔国土遇,生平知己恩。
直言珠可吐,宁知炭欲吞。
一顾重尺璧,千金轻一言。
悲伤刘孺子,凄怆史皇孙。
无因同武骑,归守霸陵园。

Pronunciation

yǒng huái

chóu xī guó tǔ yù , shēng píng zhī jǐ ēn 。
zhí yán zhū kě tǔ , níng zhī tàn yù tūn 。
yī gù zhòng chǐ bì , qiān jīn qīng yī yán 。
bēi shāng liú rú zǐ , qī chuàng shǐ huáng sūn 。
wú yīn tóng wǔ qí , guī shǒu bà líng yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.