Traditional

詠懷

楚材稱晉用,秦臣即趙冠。
離宮延子產,羈旅接陳完。
寓衛非所寓,安齊獨未安。
雪泣悲去魯,淒然憶相韓。
唯彼窮途慟,知余行路難。

Simplified

咏怀

楚材称晋用,秦臣即赵冠。
离宫延子产,羁旅接陈完。
寓卫非所寓,安齐独未安。
雪泣悲去鲁,凄然忆相韩。
唯彼穷途恸,知余行路难。

Pronunciation

yǒng huái

chǔ cái chēng jìn yòng , qín chén jí zhào guān 。
lí gōng yán zǐ chǎn , jī lǚ jiē chén wán 。
yù wèi fēi suǒ yù , ān qí dú wèi ān 。
xuě qì bēi qù lǔ , qī rán yì xiāng hán 。
wéi bǐ qióng tú tòng , zhī yú xíng lù nán 。

0
No votes yet
Chinese

Reviews

No reviews yet.