Traditional

詠懷

榆關斷音信,漢使絕經過。
胡笳落淚曲,羌笛斷腸歌。
纖腰減束素,別淚損橫波。
恨心終不歇,紅顏無復多。
枯木期填海,青山望斷河。

Simplified

咏怀

榆关断音信,汉使绝经过。
胡笳落泪曲,羌笛断肠歌。
纤腰减束素,别泪损横波。
恨心终不歇,红颜无复多。
枯木期填海,青山望断河。

Pronunciation

yǒng huái

yú guān duàn yīn xìn , hàn shǐ jué jīng guò 。
hú jiā luò lèi qū , qiāng dí duàn cháng gē 。
xiān yāo jiǎn shù sù , bié lèi sǔn héng bō 。
hèn xīn zhōng bù xiē , hóng yán wú fù duō 。
kū mù qī tián hǎi , qīng shān wàng duàn hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.