Traditional

詠懷

蘇杭自昔稱名郡,牧守當今當好官。
兩地江山蹋得遍,五年風月詠將殘。
幾時酒盞曾拋卻?
何處花枝不把看?
白發滿頭歸得也,詩情酒興漸闌珊。

Simplified

咏怀

苏杭自昔称名郡,牧守当今当好官。
两地江山蹋得遍,五年风月咏将残。
几时酒盏曾抛却?
何处花枝不把看?
白发满头归得也,诗情酒兴渐阑珊。

Pronunciation

yǒng huái

sū háng zì xī chēng míng jùn , mù shǒu dāng jīn dāng hǎo guān 。
liǎng dì jiāng shān tà dé biàn , wǔ nián fēng yuè yǒng jiāng cán 。
jī shí jiǔ zhǎn zēng pāo què ?
hé chǔ huā zhī bù bǎ kàn ?
bái fā mǎn tóu guī dé yě , shī qíng jiǔ xīng jiàn lán shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.