Traditional

詠懷

冉牛與顏淵,卞和與馬遷。
或罹天六極,或被人刑殘。
顧我信為幸,百骸且完全。
五十不為夭,吾今欠數年。
知分心自足,委順身常安。
故雖窮退日,而無戚戚顏。
昔有榮先生,從事於其間。
今我不量力,舉心欲攀援。
窮通不由己,歡戚不由天。
命即無奈何,心可使泰然。
且務由己者,省躬諒非難。
勿問由天者,天高難與言。

Simplified

咏怀

冉牛与颜渊,卞和与马迁。
或罹天六极,或被人刑残。
顾我信为幸,百骸且完全。
五十不为夭,吾今欠数年。
知分心自足,委顺身常安。
故虽穷退日,而无戚戚颜。
昔有荣先生,从事于其间。
今我不量力,举心欲攀援。
穷通不由己,欢戚不由天。
命即无奈何,心可使泰然。
且务由己者,省躬谅非难。
勿问由天者,天高难与言。

Pronunciation

yǒng huái

rǎn niú yǔ yán yuān , biàn hé yǔ mǎ qiān 。
huò lí tiān liù jí , huò bèi rén xíng cán 。
gù wǒ xìn wéi xìng , bǎi hái qiě wán quán 。
wǔ shí bù wéi yāo , wú jīn qiàn shù nián 。
zhī fēn xīn zì zú , wěi shùn shēn cháng ān 。
gù suī qióng tuì rì , ér wú qī qī yán 。
xī yǒu róng xiān shēng , cóng shì yú qí jiān 。
jīn wǒ bù liáng lì , jǔ xīn yù pān yuán 。
qióng tōng bù yóu jǐ , huān qī bù yóu tiān 。
mìng jí wú nài hé , xīn kě shǐ tài rán 。
qiě wù yóu jǐ zhě , shěng gōng liàng fēi nán 。
wù wèn yóu tiān zhě , tiān gāo nán yǔ yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.