Traditional

詠樹詩

交柯乍百頃。
擢本或千尋。
楓子留為式。
桐孫待作琴。
殘核移桃種。
空花植棗林。
幽居對蒙密。
蹊徑轉深沈。

Simplified

咏树诗

交柯乍百顷。
擢本或千寻。
枫子留为式。
桐孙待作琴。
残核移桃种。
空花植枣林。
幽居对蒙密。
蹊径转深沉。

Pronunciation

yǒng shù shī

jiāo kē zhà bǎi qǐng , zhuó běn huò qiān xún , fēng zǐ liú wéi shì , tóng sūn dài zuò qín , cán hé yí táo zhǒng , kōng huā zhí zǎo lín , yōu jū duì mēng mì , xī jìng zhuǎn shēn chén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.