Traditional

詠瓢

美酒酌懸瓢,真淳好相映。
蝸房卷墮首,鶴頸抽長柄。
雅色素而黃,虛心輕且勁。
豈無雕刻者,貴此成天性。

Simplified

咏瓢

美酒酌悬瓢,真淳好相映。
蜗房卷堕首,鹤颈抽长柄。
雅色素而黄,虚心轻且劲。
岂无雕刻者,贵此成天性。

Pronunciation

yǒng piáo

měi jiǔ zhuó xuán piáo , zhēn chún hǎo xiāng yìng 。
wō fáng juàn duò shǒu , hè jǐng chōu cháng bǐng 。
yǎ sè sù ér huáng , xū xīn qīng qiě jìn 。
qǐ wú diāo kè zhě , guì cǐ chéng tiān xìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.