Traditional

詠畫屏風詩 七

高閣千尋起。
長廊四註連。
歌聲上扇月。
舞影入琴弦。
澗水纔窗外。
山花即眼前。
但願長歡樂。
從今盡百年。

Simplified

咏画屏风诗 七

高阁千寻起。
长廊四注连。
歌声上扇月。
舞影入琴弦。
涧水纔窗外。
山花即眼前。
但愿长欢乐。
从今尽百年。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī qī

gāo gé qiān xún qǐ , cháng láng sì zhù lián , gē shēng shàng shàn yuè , wǔ yǐng rù qín xián , jiàn shuǐ cái chuāng wài , shān huā jí yǎn qián , dàn yuàn cháng huān lè , cóng jīn jìn bǎi nián ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.