Traditional

詠畫屏風詩 九

徘徊出桂苑。
徙倚就花林。
下橋先勸酒。
跂石始調琴。
蒲低猶抱節。
竹短未空心。
絕愛猿聲近。
唯憐花徑深。

Simplified

咏画屏风诗 九

徘徊出桂苑。
徙倚就花林。
下桥先劝酒。
跂石始调琴。
蒲低犹抱节。
竹短未空心。
绝爱猿声近。
唯怜花径深。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī jiǔ

pái huái chū guì yuàn , xǐ yǐ jiù huā lín , xià qiáo xiān quàn jiǔ , qí shí shǐ diào qín , pú dī yóu bào jié , zhú duǎn wèi kōng xīn , jué ài yuán shēng jìn , wéi lián huā jìng shēn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.