Traditional

詠畫屏風詩 二一

聊開郁金屋。
暫對芙蓉池。
水光連岸動。
花風合樹吹。
春杯猶雜泛。
細菓尚連枝。
不畏歌聲盡。
先看箏柱欹。

Simplified

咏画屏风诗 二一

聊开郁金屋。
暂对芙蓉池。
水光连岸动。
花风合树吹。
春杯犹杂泛。
细菓尚连枝。
不畏歌声尽。
先看筝柱欹。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī èr yī

liáo kāi yù jīn wū , zàn duì fú róng chí , shuǐ guāng lián àn dòng , huā fēng hé shù chuī , chūn bēi yóu zá fàn , xì guǒ shàng lián zhī , bù wèi gē shēng jìn , xiān kàn zhēng zhù qī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.