Traditional

詠畫屏風詩 二三

今朝好風日。
園苑足芳菲。
竹動蟬爭散。
蓮搖魚暫飛。
面紅新著酒。
風晚細吹衣。
跂石多時望。
蓮船始復歸。

Simplified

咏画屏风诗 二三

今朝好风日。
园苑足芳菲。
竹动蝉争散。
莲摇鱼暂飞。
面红新着酒。
风晚细吹衣。
跂石多时望。
莲船始复归。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī èr sān

jīn zhāo hǎo fēng rì , yuán yuàn zú fāng fēi , zhú dòng chán zhēng sàn , lián yáo yú zàn fēi , miàn hóng xīn zhuó jiǔ , fēng wǎn xì chuī yī , qí shí duō shí wàng , lián chuán shǐ fù guī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.