Traditional

詠畫屏風詩 八

日晚金槌絡。
朱軒流水車。
{車憲}拂緣堤柳。
甍飄夾路花。
定迎劉碧玉。
將過陰麗華。
非是高陽路。
莫畏接{罒/離}斜。

Simplified

咏画屏风诗 八

日晚金槌络。
朱轩流水车。
{车宪}拂缘堤柳。
甍飘夹路花。
定迎刘碧玉。
将过阴丽华。
非是高阳路。
莫畏接{罒/离}斜。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī bā

rì wǎn jīn chuí luò , zhū xuān liú shuǐ chē ,{ chē xiàn } fú yuán dī liǔ , méng piāo jiā lù huā , dìng yíng liú bì yù , jiāng guò yīn lì huá , fēi shì gāo yáng lù , mò wèi jiē { wǎng / lí } xié ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.