Traditional

詠畫屏風詩 六

三春冠蓋聚。
八節管弦遊。
石險松橫植。
巖懸澗豎流。
小橋飛斷岸。
高花出逈樓。
定須催十酒。
將來宴五侯。

Simplified

咏画屏风诗 六

三春冠盖聚。
八节管弦游。
石险松横植。
岩悬涧竖流。
小桥飞断岸。
高花出逈楼。
定须催十酒。
将来宴五侯。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī liù

sān chūn guān gài jù , bā jié guǎn xián yóu , shí xiǎn sōng héng zhí , yán xuán jiàn shù liú , xiǎo qiáo fēi duàn àn , gāo huā chū jiǒng lóu , dìng xū cuī shí jiǔ , jiāng lái yàn wǔ hóu ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.