Traditional

詠畫屏風詩 十一

搗衣明月下。
靜夜秋風飄。
錦石平砧面。
蓮房接杵腰。
急節迎秋韻。
新聲入手調。
寒衣須及早。
將寄霍嫖姚。

Simplified

咏画屏风诗 十一

捣衣明月下。
静夜秋风飘。
锦石平砧面。
莲房接杵腰。
急节迎秋韵。
新声入手调。
寒衣须及早。
将寄霍嫖姚。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī shí yī

dǎo yī míng yuè xià , jìng yè qiū fēng piāo , jǐn shí píng zhēn miàn , lián fáng jiē chǔ yāo , jí jié yíng qiū yùn , xīn shēng rù shǒu diào , hán yī xū jí zǎo , jiāng jì huò piáo yáo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.