Traditional

詠畫屏風詩 十九

將軍息邊務。
校尉罷從戎。
池臺臨戚裏。
弦管入新豐。
浮雲隨走馬。
明月逐彎弓。
比來多射獵。
唯有上林中。

Simplified

咏画屏风诗 十九

将军息边务。
校尉罢从戎。
池台临戚里。
弦管入新丰。
浮云随走马。
明月逐弯弓。
比来多射猎。
唯有上林中。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī shí jiǔ

jiāng jūn xī biān wù , xiào wèi bà cóng róng , chí tái lín qī lǐ , xián guǎn rù xīn fēng , fú yún suí zǒu mǎ , míng yuè zhú wān gōng , bǐ lái duō shè liè , wéi yǒu shàng lín zhōng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.