Traditional

詠畫屏風詩 十五

河流值淺岸。
斂轡暫經過。
弓衣濕濺水。
馬足亂橫波。
半城斜出樹。
長林直枕河。
今朝遊俠客。
不畏風塵多。

Simplified

咏画屏风诗 十五

河流值浅岸。
敛辔暂经过。
弓衣湿溅水。
马足乱横波。
半城斜出树。
长林直枕河。
今朝游侠客。
不畏风尘多。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī shí wǔ

hé liú zhí qiǎn àn , liǎn pèi zàn jīng guò , gōng yī shī jiàn shuǐ , mǎ zú luàn héng bō , bàn chéng xié chū shù , cháng lín zhí zhěn hé , jīn zhāo yóu xiá kè , bù wèi fēng chén duō ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.