Traditional

詠畫屏風詩 十六

度橋猶徙倚。
坐石未傾壸。
淺草開長埒。
行營繞細廚。
沙洲兩鶴逈。
石路一松孤。
自可尋丹竈。
何勞憶酒壚。

Simplified

咏画屏风诗 十六

度桥犹徙倚。
坐石未倾壸。
浅草开长埒。
行营绕细厨。
沙洲两鹤逈。
石路一松孤。
自可寻丹灶。
何劳忆酒垆。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī shí liù

dù qiáo yóu xǐ yǐ , zuò shí wèi qīng kǔn , qiǎn cǎo kāi cháng liè , xíng yíng rào xì chú , shā zhōu liǎng hè jiǒng , shí lù yī sōng gū , zì kě xún dān zào , hé láo yì jiǔ lú ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.