Traditional

詠鏡

寶鏡如明月,出自秦宮樣。
隱起雙蟠龍,銜珠儼相向。
常恐君不察,匣中委清量。
積翳掩菱花,虛心蔽塵狀。
倘蒙羅袖拂,光生玉臺上。

Simplified

咏镜

宝镜如明月,出自秦宫样。
隐起双蟠龙,衔珠俨相向。
常恐君不察,匣中委清量。
积翳掩菱花,虚心蔽尘状。
倘蒙罗袖拂,光生玉台上。

Pronunciation

yǒng jìng

bǎo jìng rú míng yuè , chū zì qín gōng yàng 。
yǐn qǐ shuāng pán lóng , xián zhū yǎn xiāng xiàng 。
cháng kǒng jūn bù chá , xiá zhōng wěi qīng liáng 。
jī yì yǎn líng huā , xū xīn bì chén zhuàng 。
tǎng mēng luó xiù fú , guāng shēng yù tái shàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.