Traditional

詠閑

但有閑銷日,都無事系懷。
朝眠因客起,午飯伴僧齋。
樹合陰交戶,池分水夾階。
就中今夜好,風月似江淮。

Simplified

咏闲

但有闲销日,都无事系怀。
朝眠因客起,午饭伴僧斋。
树合阴交户,池分水夹阶。
就中今夜好,风月似江淮。

Pronunciation

yǒng xián

dàn yǒu xián xiāo rì , dū wú shì xì huái 。
zhāo mián yīn kè qǐ , wǔ fàn bàn sēng zhāi 。
shù hé yīn jiāo hù , chí fēn shuǐ jiā jiē 。
jiù zhōng jīn yè hǎo , fēng yuè sì jiāng huái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.