Traditional

哀北

太行天下脊,黃河出昆侖。
山川形勝地,歷世多名臣。
哀哉六十年,左衽淪胡塵。
抱負雖奇偉,沒齒不得伸。
老夫實好義,北望常酸辛。
何當擁黃旗,徑涉白馬津?
窮追殄犬羊,旁招出鳳麟。
努力待傳檄,勿謂吳無人!

Simplified

哀北

太行天下脊,黄河出昆仑。
山川形胜地,历世多名臣。
哀哉六十年,左衽沦胡尘。
抱负虽奇伟,没齿不得伸。
老夫实好义,北望常酸辛。
何当拥黄旗,径涉白马津?
穷追殄犬羊,旁招出凤麟。
努力待传檄,勿谓吴无人!

Pronunciation

āi běi

tài xíng tiān xià jǐ , huáng hé chū kūn lún 。
shān chuān xíng shèng dì , lì shì duō míng chén 。
āi zāi liù shí nián , zuǒ rèn lún hú chén 。
bào fù suī qí wěi , méi chǐ bù dé shēn 。
lǎo fū shí hǎo yì , běi wàng cháng suān xīn 。
hé dāng yōng huáng qí , jìng shè bái mǎ jīn ?
qióng zhuī tiǎn quǎn yáng , páng zhāo chū fèng lín 。
nǔ lì dài chuán xí , wù wèi wú wú rén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.