Traditional

品令

漸素景。
金風勁。
早是淒涼孤冷。
那堪聞,蛩吟穿金井。
喚愁緒難整。
懊惱人人薄倖。
負雲期雨信。
終日望伊來,無憑準。
悶損我,也不定。

Simplified

品令

渐素景。
金风劲。
早是凄凉孤冷。
那堪闻,蛩吟穿金井。
唤愁绪难整。
懊恼人人薄倖。
负云期雨信。
终日望伊来,无凭准。
闷损我,也不定。

Pronunciation

pǐn líng

jiàn sù jǐng 。
jīn fēng jìn 。
zǎo shì qī liáng gū lěng 。
nà kān wén , qióng yín chuān jīn jǐng 。
huàn chóu xù nán zhěng 。
ào nǎo rén rén báo xìng 。
fù yún qī yǔ xìn 。
zhōng rì wàng yī lái , wú píng zhǔn 。
mèn sǔn wǒ , yě bù dìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.