Traditional

哭從兄萇

洞庭違鄂渚,裊裊秋風時。
何人不客遊,獨與帝子期。
黃鵠鎩飛翅,青雲嘆沈姿。
身終一騎曹,高蓋者為誰。
從駕至梁漢,金根復京師。
皇恩溢九垠,不記屠沽兒。
立身有高節,滿卷多好詩。
赫赫承明庭,群公默無詞。
草木正搖落,哭兄鄱水湄。
共居雲陽裏,轗軻多別離。
人生倏忽間,旅襯飄若遺。
稚子新學拜,枯楊生一枝。
人生倏忽間,精爽無不之。
舊國數千裏,家人由未知。
人生倏忽間,安用才士為。

Simplified

哭从兄苌

洞庭违鄂渚,袅袅秋风时。
何人不客游,独与帝子期。
黄鹄铩飞翅,青云叹沈姿。
身终一骑曹,高盖者为谁。
从驾至梁汉,金根复京师。
皇恩溢九垠,不记屠沽儿。
立身有高节,满卷多好诗。
赫赫承明庭,群公默无词。
草木正摇落,哭兄鄱水湄。
共居云阳里,轗轲多别离。
人生倏忽间,旅衬飘若遗。
稚子新学拜,枯杨生一枝。
人生倏忽间,精爽无不之。
旧国数千里,家人由未知。
人生倏忽间,安用才士为。

Pronunciation

kū cóng xiōng cháng

dòng tíng wéi è zhǔ , niǎo niǎo qiū fēng shí 。
hé rén bù kè yóu , dú yǔ dì zǐ qī 。
huáng hú shā fēi chì , qīng yún tàn shěn zī 。
shēn zhōng yī qí cáo , gāo gài zhě wéi shuí 。
cóng jià zhì liáng hàn , jīn gēn fù jīng shī 。
huáng ēn yì jiǔ yín , bù jì tú gū ér 。
lì shēn yǒu gāo jié , mǎn juàn duō hǎo shī 。
hè hè chéng míng tíng , qún gōng mò wú cí 。
cǎo mù zhèng yáo luò , kū xiōng pó shuǐ méi 。
gòng jū yún yáng lǐ , kǎn kē duō bié lí 。
rén shēng shū hū jiān , lǚ chèn piāo ruò yí 。
zhì zǐ xīn xué bài , kū yáng shēng yī zhī 。
rén shēng shū hū jiān , jīng shuǎng wú bù zhī 。
jiù guó shù qiān lǐ , jiā rén yóu wèi zhī 。
rén shēng shū hū jiān , ān yòng cái shì wéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.